PROJECTES separadorconstruccions i acabats industrialsseparadorimplantacions i instal·lacions industrialsseparadorurbanisme i medi ambientseparadorinternacional
Estructures prefabricades de Formigó   Estructures prefabricades de Formigó   Estructures metàl·liques   Estructures metàl·liques
Urbanització 140.000 m2 de solar per a la instal·lació d’un escorxador de porcí, amb sala d’especejament i magatzem frigorífic annexes
(Girona)
  Instal·lació Fàbrica Plats Preparats
4.990 m2. (Girona)
  Instal·lació Fàbrica embotits productes carnis cuits i curats
10.335 m2. (Girona)
  Instal·lació Fàbrica d’Injecció i Bufat de Plàstics
14.882 m2. (Girona)
Estructures prefabricades de Formigó   Estructures prefabricades de Formigó   Estructures metàl·liques   Estructures metàl·liques
Urbanització accessos escorxador de porcí, amb sala d’especejament i magatzem frigorífic annexes
(Girona)
  Dipòsit infiltració aigües pluvials 1.195 m3, zones pavimentades escorxador de porcí , amb sala d’especejament i magatzem frigorífic annexes
(Girona)
  Estació Depuradora d’Aigües Residuals per a Fàbrica d’Embotits Cuits, capaç per a 100 m3/dia
(Barcelona)
  Aïllament acústic sala compressors frigorífics Cambra Congelació Escorxador i Sala Especejament Porcí
(Màlaga)
  Empresa   Serveis   Projectes Dades de contacte